ملاحظه درختی منابع دیجیتال

منابع دیجیتال را به شکل طبقه بندی شده و به صورت درختواره ملاحظه کنید

ملاحظه درختی منابع دیجیتال

جستجوی منابع دیجیتال

منابع دیجیتال مورد نظر خود را در آرشیو منابع دیجیتال جستجو کنید.

جستجوی منابع دیجیتال

افقهای آینده

انتقال به ساختمان جدید

با توجه به افزایش روزافزون موجودی مخازن کتابخانه از یک طرف و نیز افزایش قابل توجه اعضای کتابخانه، فضای فعلی گنجایش اسناد جدید و خدمات رسانی مناسب را نداشته و به همین خاطر طرح ساختمان جدید در حال احداث می باشد که طبق برآورد اولیه از ابتدای سال آینده ، کتابخانه به این محل منتقل خواهد شد.

دیجیتال سازی اسناد و مدارک

با توجه به راه اندازی کتابخانه دیجیتال در مرکز، پروژه دیجیتال سازی کتابها، اسناد و مدارک با حداکثر توان، در حال انجام می باشد. در حال حاضر حدود 60% منابع به شکل دیجیتال آماده سازی شده و انتظار می رود به زودی تمام اسناد قابل دیجیتال سازی، در معرض استفاده عموم قرار بگیرد.

پیوستن به شبکه ملی کتاب

این کتابخانه با هدف تجمیع اطلاعات و نیز یکپارچه سازی خدمات اطلاع رسانی در کشور، تصمیم دارد به شبکه ملی کتاب کشور بپیوندد. مقدمات اولیه این کار فراهم شده و به زودی منابع کتابخانه در طرح ملی کتاب ادغام و قابل جستجو خواهد بود.

نظر مخاطبان

دات نت نیوک فارسی